021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

ممیزی کیفیت و کمیت سیستم هوای فشرده

auditCompressed Air Audit

در یک تعریف ساده و اجمالی ممیزی انرژی به بازدید، مطالعه، اندازه گیری و تحلیل میزان مصرف انرژی در درون صنعت به منظور کاهـش مصـرف انرژی گفته می‌شـود به نحوی که این کاهش مصرف باعث ایجاد خللی در کیـفیت و کمـیّت مجموعه مورد بررسی نشود.

ممیزی انرژی یک مرحله از برنامهٔ سیستماتیک و جامع مدیریت انرژی و روشی مناسب برای شناسایی و انتخاب فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی در سازمان است. ممیزی انرژی زمینه‌هایی که تلفات در آن اتفاق می‌افتد را مشخص کرده و راه حل‌هایی را که با توجه به محدودیت‌های مالی و تنگناهای سازمانی وجود دارد روشن می‌سازد.

تعیین مقادیر مصرف و شاخص­ های انرژی برای بخش­های مختلف در صنایع، شناسایی فرصت­ های بهینه­ سازی و کاهش مصرف انرژی و در نهایت ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای راهکارهای مؤثر در دستیابی به صرفه­ جویی در مصرف انرژی.

اهداف ممیزی انرژی  را میتوان در موارد زیر تفصیل داد:

– بررسی انرژی کل مصرف شده به همراه تجهیزات مصرف کنندهٔ انرژی در یک سیستم مشخص

– تعیین مصرف انرژی در تمام تجهیزات و سیستم‌ها و سهم آنها از کل مصرف انرژی سیستم

– تعیین بازده مصرف انرژی و تلفات سیستم

– برآورد پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی، هزینه‌های مورد نیاز و دورهٔ بازگشت سرمایه برای هریک از راهکارهای توصیه‌شده

– بررسی راهکارهای مدیریت انرژی از جمله سیستم بازنگری و ارزیابی مصرف انرژی برای اعمال در فرایندهای مختلف

شرکت فراز کمپرسور در راستای ارائه جامع این خدمات موارد ذیل را به صورت کامل ارائه می نماید:

         - اندازه گیری دبی هوای فشرده مصرفی بصورت ماژولار

         - سنجش میزان رطوبت و تعیین کلاس کیفیت هوای فشرده مطابق با  استاندارد ISO8573-1

         - اندازه گیری دبی هوای فشرده تولیدی کمپرسورها

         - اندازه گیری میزان مصرف انرژی و راندمان کمپرسور

         - شناسایی نشتی سیستم هوای فشرده و ارایه راه حلهای عملی جهت حذف نشتیهای موجود

         - تحلیل آمار و اطلاعات حاصل از اندازه گیری پارامترهای فوق و ارایه گزارش تحلیلی بهمراه ارایه راه کارهای عملی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش افت فشار سیستم

shd