021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

برگزاری دوره های تخصصی E- Learning

 بخش آموزش های حرفه ای و آنلاین فراز آکادمی :

شما می توانید با ثبت نام در خبرنامه فراز کمپرسور جدا از آگاهی از زمان آن، از خبرها و رویدادهای بسیاری در حوزه صنعت هوای فشرده نیز مطلع شوید.